18 Ocak 2010 Pazartesi

Kamu Yönetimi Bölümü Sınav soruları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Vergi Usul Hukuku Final Sınavı 13. 01. 2010
Doç.Dr. Saygın Eyüpgiller Süre: 60 dakika

I- Klasik sorular: Aşağıdaki sorulardan 4 ünü seçerek yanıtlayınız.(Her soru 8 puan)
1. Zamanaşımının durması ve kesilmesi kavramlarını ve bu durumlara yol açan halleri kısaca belirtiniz.
2. Mücbir sebep – zor durum hallerinin ödemeye etkisini açıklayarak karşılaştırınız.
3.Vergi ceza hukukunda Vergi ziyaı ve Kaçakçılık kavramlarını ve sonuçlarını kısaca açıklayınız.
4. Emsal bedel değerleme esasının hangi durumlarda uygulanacağını ve uygulama sırasını kısaca açıklayınız.
5.”İhticaca salih olmama” kavramını tanımlayınız ve vergi hukukundaki sonuçlarını kısaca açıklayınız.
6. İlanen tebliğ yoluna hangi durumlarda başvurulduğunu ve uygulanan prosedürleri kısaca açıklayınız.

II – Eşleştirme : Vergi usul hukukundaki uygulama sırası yönünden birbirini gerektiren soldaki uygulamaları en uygun sağdaki kavramla eşleştiriniz.(Herbiri 1 puan)

İhtiyati tahakkuk ……. Arama
Mal bildirimi …… Mükellef varlığının satışı
Haciz artı üç ay süre ……. Tahakkuk
Beyan veya Tebligat …… Tarhiyat öncesi uzlaşma
Sulh yargıcı kararı …… Ödeme emrine karşı dava
Vergi mahkemesine dava açılması ….. Maliye Bakanlığı’na şikayet
Vergi incelemesi ….. İhtiyati haciz
Düzeltme başvurusunun reddi ……Mükellefin Danıştay’a dava açması

III - Test Soruları (Her soru 2 puan)
.
1. Tarhiyat öncesi uzlaşmayla ilgili olarak hangisi doğrudur?
a. Vergi inceleme elemanının teklif etmesi şarttır.
b. Vergi inceleme elemanının Maliye Bakanlığı’ndan onay alarak teklif etmesi gerekir.
c. Mükellef talep edebileceği gibi vergi inceleme elemanı da yetkilidir.
d. Mükellefin talep etmesi mümkün değildir.

2. Aşağıdakilerden hangisi ödeme süresini uzatmaz?
a. Mücbir sebep
b.Zor durum
c. İhbarnameye karşı dava açılması
d. Ödeme emrine karşı dava açılması

3. Vergi matrahının, mükellefin beyanına gerek olmadan, kanuni ölçüler ve defter ve belgeler üzerinden idarece tespit edilmesi hangi tarhiyat biçimini tanımlar?
a. İdarece tarhiyat
b. Re’sen tarhiyat
c. İkmalen tarhiyat
d. İdari tarhiyat

4. Aşağıdaki davalardan hangisi 60 günlük süre içinde açılabilir?
a. Danıştay‘da açılacak vergi mahkemesi kararlarını temyiz davaları
b. Danıştay ‘da ilk derece mahkemesi olarak açılacak iptal davaları
c. Ödeme emrine karşı açılacak davalar
d. Bölge idare mahkemesinde yürütmeyi durdurma için açılacak davalar.

5. Aşağıdakilerden hangisi ulusal mevzuatta çifte vergilendirmeyi önlemek için uygulanan yollardan değildir?
a. İstisna yöntemi
b. İndirim yöntemi
c. Muafiyet yöntemi
d. İstisna yöntemi

6. Vergi ziyaı suçunu beş yıl içinde ikinci kez işlediği belirlenen mükellefin cezada indirim talep etmesi halinde belirlenen ceza tutarı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Ceza ihbarnamesindeki ceza tutarı üçte bir indirilir.
b. Yüzde elli artırılır, üçte bir indirilir: Ceza ihbarnamesindeki tutarı öder.
c. Yüzde elli artırılır, yüzde elli indirilir: Ceza ihbarnamesindeki tutarı öder.
d. Üçte bir artırılır, üçte bir azaltılır: Ceza ihbarnamesindeki tutarı öder.

7. Usulsüzlük suçunda ceza kesme zamanaşımı süresi suçun işlendiği yılı takip eden yılın başından itibaren kaç yıldır?

2 yıl
5 yıl
Bazı durumlarda 2 yıl , bazı durumlarda 5 yıl
Usulsüzlüğün tespitinden itibaren 1 yıl

8. Mükellefin, Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinde belirtilen “muhasebe hileleri yapmak, yanıltıcı belge üzenlemek” ve benzeri fiillerin belirlenmesi halinde hangi vergi suçundan /suçlarından ötürü cezalandırılması sözkonusudur?
a. Özel Usulsüzlük
b. Vergi ziyaı
c. Kaçakçılık
d. b ve c

9. Aşağıdaki hallerden hangisinde vergi ziyaı suçu sözkonusudur?
a. Verginin eksik tahakkuk ettirilmesi
b. Verginin geç tahakkuk ettirilmesi
c.Verginin haksız iadesi sağlanması
d. Hepsi

10. Aşağıdaki hallerden hangisinde vergi ziyaı cezasının ziyaa uğratılan vergi tutarında uygulandığı orta ağırlıklı nitelikli fiil sözkonusudur?
a. Vergi incelenmesine başlandığı tarihte beyannamenin verilmesi
b. Ödenmemiş olan geçici verginin yıllık beyannamede tahakkuk eden vergiden mahsup edilmesi.
c. Beyannamenin kanuni süresinden sonra kendiliğinden verilmesi
d. Hiçbiri

11. Aşağıdaki hallerden hangisi vergi hukukunda mücbir sebep olarak sayılmaz?
a. Ağır hastalık
b. Tutuklanma
c. Rehin alınmış olma
d. Milletvekili seçimlerine katılmak

12. Aşağıdaki durumlardan hangisi tutanağa bağlanmış bir uzlaşmayı geçersiz kalır?
a. Uzlaşılan vergi ve cezaların ödenmemesi
b. Mükellefin tutanak imzalandıktan sonra uzlaşmaktan vazgeçmesi
c. Mükellefin davayı kazanabileceği bir delile ulaşması
d. Hiçbiri

13. Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi gayrimenkul gibi değerlenir?
a. Makina, tesisat
b. Gemi , kamyon
c. Gayri maddi haklar
d. Hepsi

14. Kanuni süresinde dava konusu yapılmayan bir tarh işlemi sonunda aşağıdakilerden hangisi sözkonusu olur?
a. Vergi borcu tahakkuk eder.
b. Vergi borcu kesinleşir.
c. a ve b
d. Hiçbiri

15. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunun vadesinde ödenmemesinin hukuki sonucu değildir?
a. Ödeme emri gönderilmesi
b. Gecikme zammı
c. Ödenmemiş taksitlerin muaccel hale gelmesi
d.Mal beyanı istenmesi

16. Aşağıdaki adli vergi suçlarından hangisinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur?
a. Vergi ziyaı suçunda
b. VUK Md. 359 a bendinde sayılan suçlardan yanıltıcı belge düzenlenmesi halinde
c. VUK Md. 359 b bendinde sayılan suçlardan sahte belge düzenlenmesi halinde
d. Vergi mahremiyetinin ihlali halinde

17. Sahte belge düzenleme suçunu işleyerek vergi ziyaına yol açan mükellef aşağıdaki yaptırımlardan hangileriyle karşılaşır?
a. Ziyaa uğratılan verginin üç katı Vergi ziyaı cezası
b. Kaçakçılık suçu
c. Uzlaşmaya başvuramama
d. Hepsi

18. Mükellefin tebliğ edilen vergi ve cezayı ödememekte direnmesi halinde hangi tarihe kadar malvarlığına haciz konulamaz?
a. Aleyhine verilen Vergi mahkemesi kararı kendisine tebliğ edilinceye kadar
b. Aleyhine verilen Danıştay kararı kendisine tebliğ edilinceye kadar
c. Danıştay kararına karşı düzeltme talebi sonuçlanıncaya kadar
d. Bölge idare mahkemesi düzeltme talebini kararlaştırıncaya kadar

19. Vergi Usul Kanunu’na göre amortisman ayırma hakkı bulunan bir sabit kıymete belirli bir yılda amortisman ayırmamanın mükellefe uygulanacak yaptırımı nedir?
a) Özel usulsüzlük cezası
b) Usulsüzlük cezası
c) Matrahtan indirme hakkını yitirme
d) Hiçbiri

20. Vergi ceza hukukunda aşağıdaki suçlardan hangileri birleşir ve yüksek olan ceza verilir?
a. İdari vergi suçları ile adli vergi suçları
b. Vergi ziyaı suçu ile özel usulsüzlük cezası
c. Vergi ziyaı suçu ile (genel) usulsüzlük suçu.
d. Tek fiil ile farklı vergilerde işlenen vergi ziyaı suçu

21. Hangi durumda özel usulsüzlük ve usulsüzlük suçlarında uzlaşılabilir?
a. İnceleme elemanı tarafından teklif edilmesi halinde tarhiyat öncesi uzlaşmada
b. Tarhiyat sonrası uzlaşmada
c. Yoklama sonrasında vergi dairesince kesilmesi halinde
d. Hiçbiri


22. Aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu ortadan kaldıran hallerden değildir?
a. Mahsup
b. Zamanaşımı
c. Ölüm
d.Af

23. İdarenin takdir yetkisi kapsamında mükellefe tanınan süreler açısından hangisi yanlıştır?
a. Makul süre tanınması zorunludur.
b. 15 günden kısa olamaz.
c. Mükellefin itiraz hakkı yoktur.
d. Hiçbiri

24. Vergi mahkemeleri hangi idari vergi suçlarında tek hakimle karar veremez?
a. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında
b. 7800 TL yi aşan vergi ve ceza tutarlarına ilişkin davalarda
c. Ağır nitelikli fiille işlenen Vergi ziyaı suçlarında
d. Hiçbiri

25. Tek hakimle karar verilen vergi davalarında üst mahkeme kararlarına karşı hangi merciye başvurulur?

a. Danıştay
b. Danıştay Vergi dava daireleri kurulu
c. Bölge idare mahkemesine
d. Hiçbiri


26. Vergi hatalarının düzeltilmesi için mükellefin başvurusuna karar verme yetkisi hangi merciye aittir?
a. Vergi inceleme elemanları
b. Vergi dairesi müdürü
c. Maliye Bakanlığı
d. Vergi denetmenleri

27. Mükellefin kendisine tebliğ edilen bir ceza ihbarnamesine karşı vergi hatalarının düzeltilmesi için başvuru süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 7 gün
b. 15 gün
c. 30 gün
d. Zamanaşımı süresince

28. Pişmanlıkla beyanda bulunulan bir vergiyle ilgili başvurunun kabul edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
a. Verginin beyandan itibaren 15 gün içinde ödenmesi
b. Vergi incelemesine başlanmamış olması
c. Vergi ziyaına yol açılmamış olması
d. Vergi ziyaı ile ilgili ihbar sözkonusu olmaması


29. Kendisine tebliğ edilen vergi ve ceza ihbarnamesine karşı tebligattan 20 gün sonra uzlaşmaya başvuran mükellefin, Uzlaşmanın gerçekleşmemesi halinde, uzlaşma komisyonu toplantı tarihinden itibaren dava açabilmek için kaç günlük süresi kalır?
a. 10 gün
b. 15 gün
c. 30 gün
d. Hiçbiri

30. 25 Mart – 20 Nisan 2009 tarihleri arasında kanuni temsilcisinin Ağır hasta olduğunu hastane raporuyla kanıtlayan mükellefin 31 Mart 2009 tarihinde yerine getirilmesi gereken beyanname verme ödevinin yerine getirilmemesinden ötürü Mücbir sebep gerekçesiyle hangi tarihe kadar bu ödevini yerine getirmesi halinde vergi ziyaı ortaya çıkmaz?
a. 21 Nisan 2009
b. 26 Nisan 2009
c. 31 Nisan 2009
d. 20 Mayıs 2009

IV - BONUS Soru : Ödev konusu olarak hazırladığınız konuyu kısaca özetleyiniz. (Ödev hazırlamamış olan öğrenciler sınavda sorulmamış herhangi bir soruyu kendilerine sorarak cevaplayacaklardır.) (5 puan)

Hiç yorum yok: