18 Ocak 2009 Pazar

vergi usul hukuku final sınavı örnek test soruları

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi geçerli tebliğ işlemidir?
a. Mükellefin adının yazılı olmadığı tebliğ
b. İşlem yapan memurun imzasnın bulunmadığı tebliğ
c. Vergi nevinin yazılı olmadığı tebliğ
d. Dava açma süresinin yazılı olmadığı tebliğ
e. Vergi miktarının yazılı olmadığı tebliğ
b)
Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi ödeme süresini uzatmaz?
a. Mücbir sebep
b. Zor durum
c. Veraset ve intikal vergisi ek beyanname verme süresi
d. Ödeme emrine karşı dava açılması
e. Vergi dairesinin beşyüzden fazla yükümlüsü olması.
d)
Soru 3: Verginin tahakkuku hangi idari işleme örnektir?
a. Yükümlendirici işlem
b. Yapıcı (inşai) işlem
c. Tespit edici işlem
d. Asli işlem
e. Tahakkuk idari işlem değildir.
e
Soru 4: Re’sen tarh edilen bir vergi ne zaman tahakkuk eder?
a. Vergi ihbarnamesinin mükellefe tebliğ edildiği tarihte
b. Tarhiyata karşı vergi mahkemesine başvurulduğunda
c. Vergi mahkemesi aleyhe karar verdiğinde
d. Temyiz başvuru süresi geçirildiğinde
e. Danıştay aleyhine karar verdiğinde
e
Soru 5: Re’sen veya ikmalen tarh edilen bir verginin tahakkuku ve kesinleşmesi ne zaman çakışır?
a. Dava açma süresi geçirildiğinde
b. Ödeme emri gönderildiğinde
c. Tahsil işlemi tamamlandığında
d. Vergi güvenlik önlemi uygulandığında
e. Hiçbiri
a)
Soru 6: Uzlaşma yoluna başvurup üzerinde uzlaşılan bir vergi ve ceza için yükümlü hangisinden yararlanabilir?
a. Şikayet
b. Düzeltme
c. Dava açma
d. Pişmanlık
e. Hiçbiri
e)
Soru 7 : Aşağıdakilerden hangisi için uzlaşmaya başvurulabilir?
a. Re’sen veya ikmalen tarh edilen vergi ve ceza
b. Beyan edilen vergi
c. Tahakuku tahsile bağlı vergi
d. Fiyatlar içinde ödenen dolaylı vergi
e. Basit usulde alınan vergi
a)
Soru 8: Verginin vadesi ne demektir?
a. Tarh edildiği gün
b. Tebliğ edildiği gün
c. Tahakkuk ettiği gün
d. Ödenebileceği son gün
e. Beyanname vermenin son günü
d)
Soru 9: Hangisi vergi borcunun vadesinde ödenmemesinin hukuki sonucu değildir?
a. Gecikme zammı
b. Taksitlerin muaccel olması
c. Ödeme emri gönderilmesi
d. Mal beyanı istenmesi
e. Cebri icraya başvurulması
b)
Soru 10: Süresinde dava konusu yapılmayan bir tarh işlemi için hangisi geçerli olur?
a. Dava açma süresinin dolduğu gün vergi tahsil edilir.
b. Vergi borcu sadece tahakkuk eder
c. Sadece kesinleşir
d. Hem tahakkuk eder, hem de kesinleşir
e. Kanun yoluna gitme hakkı doğar.
d)
Soru 11: Vergi Usul Kanunu’na göre “ vergi idaresininyükümlüleri ve yükümlülükle ilgili maddi olayları saptamaya yönelik araştarmı işlemi” hangisidir?
a. Yoklama
b. İnceleme
c. Arama
d. Bilgi toplama
e. Delil tespiti
a)

Hiç yorum yok: